Tổ Chức

I. Tổ chức Đảng:

1. Bí thư CB: Nguyễn Xuân Thứ

2. Phó Bí thư CB: Đinh Quang Huy

3. Cấp ủy: Nguyễn Thị Lý

II. Nhà trường

1. Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Thứ

Điện thoại: 0915.482.859

2. Phó Hiệu trưởng: Đinh Quang Huy

Điện thoại:0917.977.499