39911028_609992302735893_7564449401335185408_n

KẾ HOẠCH TRƯỜNG HỌC VĂN MINH

 PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THCS  QUẢNG HÒA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: . . ./KH-THCS                                  Quảng Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2018   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI…